Članstvo

Članstvo u Kreditnoj uniji NOA određeno je Statutom Kreditne unije NOA

Iz Statuta Kreditne unije NOA:

Članak 6.
Jedan članski udjel iznosi 100,00 kuna nominalne vrijednosti.
Svaki osnivač, odnosno član kreditne unije uplaćuje najmanje jedan članski udjel, a može i više.
U slučaju smrti člana, kreditna unija povrat članskog udjela isplaćuje zakonskim nasljednicima tek po izmirenju svih njegovih obveza prema kreditnoj uniji.
Visina jednog članskog udjela može se povećavati i smanjivati odlukom Skupštine kreditne unije. Odluka se donosi dvotrećinskom većinom glasova predstavnika kreditne unije na Skupštini.
Članak 7.
Svaki član kreditne unije može po svojoj volji, u svako vrijeme naknadno uplaćivati dodatne članske udjele.
Članak 8.
Kreditna unija će članove kreditne unije o svom poslovanju informirati redovno, pravovremeno, objektivno i istinito putem:
- oglasne ploče u prostorijama kreditne unije,
- predstavnika članova kreditne unije,
- web stranice unije
Obavijesti i informacije koje kreditna unija objavi moraju sadržavati naznaku da su upućene isključivo članovima kreditne unije.
Članak 9.
Osoba koja želi postati članom kreditne unije dužna je u pisanom obliku podnijeti zahtjev za pristupanje u kreditnu uniju.
Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:
1.  osobne podatke,
2. dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. ZKU (Zakon o kreditnim unijama). Odobrenje za pristupanje u kreditnu uniju donosi Nadzorni odbor kreditne unije jednoglasnom odlukom svih članova.
Članak 10.
Članom kreditne unije postaje osoba koja je dobila odobrenje Nadzornog odbora kreditne unije, dala Izjavu o prihvaćanju Statuta koju je ovjerovio javni bilježnik i koja je uplatila članski udjel.
Članak 11.
Član kreditne unije može istupiti iz kreditne unije na vlastiti pisani zahtjev u svako doba, osim u nevrijeme za kreditnu uniju.
Član kreditne unije može biti isključen iz kreditne unije jednoglasnom odlukom Nadzomog odbora ako prestane ispunjavati uvjete propisane ZKU, odnosno ako grubo krši statutarne obveze kreditne unije.
U slučaju istupanja odnosno isključenja iz kreditne unije, kreditna unija dužna je toj osobi isplatiti njezin/njegov članski udjel i pripadajući dio dobiti ako je ostvarena, a nije raspoređena.
Prava iz stavka 3.ovoga članka ostvaruju i nasljednici, odnosno pravni slijednici člana kreditne unije.
Članak 12.
Kreditna unija dužna je voditi upisnik članova kreditne unije.
Upisnik sadrži:
1.  redni broj upisa,
2. datum upisa i datum početka članstva,
3. ime i prezime, odnosno tvrtku,
4. prebivalište, odnosno sjedište i adresu,
5. broj i iznos članskih udjela,
6. datum prestanka članstva u kreditnoj uniji.
Članak 20.
Skupština kreditne unije odlučuje o pitanjima koja su određena ZKU unijama, a osobito o izmjenama i dopunama Statuta kreditne unije.
1.  imenovanju i razrješenju članova Nadzornog odbora,
2. financijskim izvještajima kreditne unije,
3. rasporedu ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka,
4. pripajanju ili spajanju kreditne unije,
5. prestanku kreditne unije.
Članak 21.
Kada kreditna unija ima više od 200 (dvjesto) članova, tada se organizira kao Skupština zastupnika članova kojih ne može biti manje od 50 (pedeset) i moraju biti članovi te kreditne unije.
Zastupnici članova se biraju aklamacijom na Skupštini.
Na svakih novih 100 (sto) članova kreditne unije, kada kreditna unija ima vise od 200 (dvjesto) članova, bira se jedan zastupnik članova kreditne unije.