Novosti

Osijek, 7. travnja 2020. godine

Na temelju članka 22. Statuta Kreditne unije NOA sazivam:

12. GODIŠNJU SKUPŠTINU KREDITNE UNIJE NOA

koja će se održati 15. travnja 2020. godine (srijeda) u 13:00 sati u Osijeku u prostorijama Kreditne Unije NOA, Županijska 19/I

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje uvjeta za njezino održavanje, izbor:
- radnog predsjedništva
- zapisnik vodi javni bilježnik

2. Izvješće Uprave o stanju Unije i poslovanju Unije u 2019. godini i plan rada financijski plan za 2020. godinu

3. Izvješće nadzornog odbora

4. Izvješće revizora Auditus d.o.o. Osijek o obavljenoj reviziji

5. Usvajanje godišnjih izvješća za 2019. godinu

6. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2019. godinu

7. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2019. godine

8. Donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine Kreditne unije NOA

9. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Kreditne unije NOA

10. Izbor 4 nova zastupnika članova Skupštine Kreditne unije NOA

11. Izbor revizora za 2020. godinuMaterijali za Skupštinu, koji će služiti kao podloga za odlučivanje po objavljenim točkama dnevnog reda, bit će dostupni članovima na uvid u sjedištu Unije od objave poziva radnim danom od 9 do 12 sati.Uprava Kreditne unije NOA:


ODLUKA O UKIDANJU VALUTNE KLAUZULE NA KREDITE


Na osnovu inicijative i prijedloga Uprave Kreditne unije NOA (u daljnjem tekstu: NOA) i zaključka Nadzornog odbora NOA-e s 62. sjenice, ukida se valutna klauzula na kredite koje NOA odobrava i plasira svojim članovima.

Odluka Uprave donosi se 30. kolovoza 2019. godine, a primjenjuje se od 2. rujna 2019. godine.


Obrazloženje:

Inicijativa Uprave da se ukine valutna klauzula na kredite koje NOA plasira svojim članovima prisutna je već nekoliko godina te je u nekoliko navrata razmatrana na sjednicama Nadzornog odbora NOA-e.


Na 62. sjednici Nadzornog odbora NOA-e, održanoj 28. ožujka 2019. godine, zaključeno je da Uprava ukine navedenu valutnu klauzulu na kredite kada se steknu i uvjeti tehničke prirode, odnosno informatička podrška uvođenjem novog aplikacijskog programskog rješenja u poslovanje NOA-e.


Kako je NOA s početkom kolovoza 2019. godine u potpunosti u poslovanje implementirala novo aplikacijsko programsko rješenje, gore navedena odluka primjenjivati će se za sve kredite koje će NOA odobravati svojim članovima od 2. rujna 2019. godine.U Osijeku, 30. kolovoza 2019. godineČlanovi Uprave:


Informacija o dodjeli Certifikata za usklađenost s Europskim kodeksom o dobrom ponašanju pri dodjeli mikrokredita
(European Code of Good Conduct for Microcredit Provision)
Kreditnoj uniji NOA


Kreditna unija NOA (u daljnjem tekstu: NOA) kao mala, ali respektabilna i stabilna financijska institucija, od samih svojih početaka imala je jasnu misiju, viziju i ciljeve, a to je da se mikrokreditnim programom prvenstveno pomogne malim i srednjim poslovnim pothvatima u ciljnim grupama korisnika kredita u sektoru obrtništva, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i slobodnih zanimanja.


U svojih više od 22 godine uspješnog rada uspjela je postići samoodrživost kao mala financijska institucija, nastojeći stalno razvijati i unapređivati svoje poslovanje te ga uskladiti sa dobrim europskim praksama u mikrokreditiranju, poglavito nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Uspješno dovršeno pristupanje Europskom kodeksu dobrog ponašanja kod pružanja usluga mikrokreditiranja (u daljnjem tekstu Kodeks) odnosno dobivanje Certifikata za usklađenost s Kodeksom, izvorno-European Code of Good Conduct for Microcredit Provision, najbolji je pokazatelj tih nastojanja.


Navedeni Kodeks pruža niz standarda u odnosima klijenata i ulagača, u upravljanju poslovanjem općenito, upravljanju rizicima, izvještavanju i upravljanju informacijskim sustavima koji su zajednički u mikrokreditnom sektoru u Europskoj uniji. Ovi standardi su izgrađeni za dobrobit klijenata, ulagača, financijera, vlasnika, regulatora i partnerskih organizacija.


Potpisivanjem namjere pristupa Kodeksu, NOA se obvezala uskladiti sa zahtjevima i pravilima Kodeksa, a samo dobivanje certifikata o usklađenosti s Kodeksom odvijalo se više od 2 godine u kojem je trebalo poslovanje NOA-e uskladiti sa 154 točke odnosno klauzule Kodeksa i to u 5 područja: odnosi s klijentima, upravljanje općenito, upravljanje rizikom, standardi izvještavanja i upravljački informacijski sustavi. Sve se provodilo kroz 5 koraka odnosno faza; (1) samoprocjena u kojoj je trebalo odgovoriti na spomenutih 154 pitanja o usklađenosti poslovanja NOA-e sa Kodeksom, (2) registriracija i slanje NOA-inih podataka prema MicPro (online baza podataka pri Komisiji), (3) implementacija Kodeksa u poslovanje NOA-e na temelju rezultata samoprocjene i identificiranog raskoraka u usklađenosti, (4) podnošenje samoprocjene neovisnom procjenitelju na provjeru usklađenosti s Kodeksom i (5) vanjsko ocjenjivanje od strane neovisnog procjenitelja. Ova posljednja dva koraka obavila je ocjenjivačka agencija iz Milana MICROFINANZA RATING (u daljnjem tekstu: MFR). Važno je napomenuti da NOA za sve ove poslove nije imala nikakvih troškova.


MFR je na osnovu podataka koje je zatražio i dobilo od NOA-e te na osnovu posjete NOA-i početkom listopada 2017. godine, izvršio procjenu usklađenosti poslovanja NOA-e s Kodeksom te poslao vrlo detaljno izvješće NOA-i u kojem je dat pregled odnosno sažetak snaga i slabosti NOA-e (SWOT-analiza) te vrlo detaljan pregled primjenjivosti navedenog Kodeksa, usklađenosti s Kodeksom i završna preporuka za potpuno usklađenje sa Kodeksom. Ukupna usklađenost NOA-e s Kodeksom je ocjenjena umjerenom jer je NOA ispunjavala usklađenost sa 116 klauzula od 154, što je rezultiralo sa 75% od ukupne usklađenosti (granica usklađenosti je 80% koju je trebalo dostići).


Kod tzv. prioritetnih klauzula kojih ima 29 (koje moraju biti sve usklađene) NOA nije bila usklađena sa 3.


U završnoj preporuci NOA je pozvana da otkloni glavne nedostatke svoje neusklađenosti, a koji se odnose na mehanizam pritužbi klijenata, upravljanje rizicima, potrebu ažuriranja dugoročnog poslovnog plana i početak provođenja interne revizije poslovanja NOA-e. MFR je izrazio uvjerenje da NOA ove nedostatke može otkloniti u kratkom roku tako da pruži dokaze o njihovu otklanjaju najkasnije do svibnja 2018. godine da bi se novo izvješće, koje bi bilo pozitivno, moglo prezentirati i dati na usvajanje Upravnom odboru pri Europskoj komisiji nadležnom za odlučivanje o pristupanju Kodeksu.


Dopunjeni zahtjev NOA-e za pristupanje prvi put je razmotren na sastanku Upravnog odbora Kodeksa u srpnju 2018. godine. Na temelju informacija o operativnim i financijskim pokazateljima koji su predstavljeni Upravnom odboru Kodeksa od strane MFR-a, isti nije dodijelio certifikat NOA-i (premda je ukupni postotak usklađenosti prelazio 80%) te je zatražio dodatne podatke i pojašnjenja. Međutim, na temelju dodatnih informacija i pojašnjenja koje je NOA poslala MFR-u i koji su predstavljeni Upravnom odboru Kodeksa te nakon što su isti pažljivo ispitani, donijeta je pozitivna odluka 13. prosinca 2018. godine.


U obavijesti koju je NOA primila 4. veljače 2019. godine zajedno sa Certifikatom, Ann Branch, predsjedateljica Upravnog odbora Kodeksa je između ostalog napisala:
„Željela bih pozdraviti vaše napore u dostizanju potrebne usklađenosti vaše institucije s Kodeksom koja iznosi visokih 88% od traženih klauzula što premašuje ukupni zahtjev za usklađenost od 80%. Naposljetku, željela bih se zahvaliti NOA-i Hrvatska na njenoj predanosti u ispunjavanju europskih uvjeta dobre prakse za pružanje usluga mikrokreditiranja i održavanje visokih etičkih standarda kreditiranja unutar europskog mikrofinancijskog sektora“.


Vjerujemo da dobivanjem ovog Certifikata, na kojeg smo svi u Kreditnoj uniji NOA vrlo ponosni, možemo očekivati i određene potpore i pristup povoljnim izvorima financiranja iz sredstava europskih fondova i institucija kao i unaprjeđenje zakonodavnog okvira po kojem kreditne unije posluju u Hrvatskoj, a koji je se do sada pokazao neadekvatnim i ograničavajućim, između ostaloga i za primanje depozita od međunarodnih institucija.


U Osijeku 13. veljače 2019. godine


Uprava Kreditne unije NOA