O Nama

Mi smo financijska institucija utemeljena po Zakonu o kreditnim unijama. Pružamo financijske usluge članovima unije: obrtnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, osobama slobodnih zanimanja i drugim građanima odnosno fizičkim osobama.

Naša misija je prikupljanje depozita članova unije i kreditiranje članova unije, te na taj način kroz samozapošljavanje ili razvoj postojećih poslova, pružanje jednake šanse početnicima, mladima, ženama, nezaposlenima, raseljenima i siromašnima da se vlastitim radom izbore za materijalnu egzistenciju, bez obzira na njihovu rasnu, nacionalnu, spolnu i vjersku pripadnost.

U našem svakodnevnom radu vođeni smo načelima uzajamne pomoći i solidarnosti, koja se zasnivaju na opće ljudskim vrijednostima: poštovanju, predanosti, integritetu i dobrom gospodarenju.

Poštovanje; naše poštovanje prema drugima navodi nas da u potpunosti vrednujemo i afirmiramo dignitet i jedinstvenost svakog klijenta. Ovo je poštovanje također osnov za naš odnos prema zajednicama naših klijenata i naš odnos prema drugima koji su uključeni u naš rad, donatorima, vjerovnicima, kolegama.

Predanost; našu energiju i napore usmjeravamo prema svojim klijentima, njihovim obiteljima i njihovim zajednicama. Njihove poslovne potrebe i očekivanja određuju usluge koje pružamo i njihova dobrobit inspirira naš rad.

Integritet; aktivno smo predani integriranju onoga u što vjerujemo s onim što činimo. Učinit ćemo prave stvari iz pravih razloga, bez obzira da li će za to netko znati ili ne.

Dobro gospodarenje; predani smo da budemo dobri gospodari našim vlastitim resursima i resursima naših klijenata, donatora, vjerovnika i kolega, i to primjenom promišljenog i troškovno učinkovitog korištenja vremena, vještina i financijskih sredstava koje imamo. Težimo kvaliteti i nastojimo maksimalizirati mogućnosti koje imamo kako bismo ispunili našu misiju.


NOA je danas mala, ali respektabilna i stabilna financijska institucija, međutim put njezina osnivanja i razvoja pokazuje koliko se mora uložiti znanja, kreativnosti, inventivnosti pa i građanske hrabrosti ukoliko se u našim složenim ekonomskim, političkim i socijalnim okolnostima želi ostvariti jedna društveno korisna, a nadasve humana ideja.

Utemeljena je po Zakonu o kreditnim unijama i registrirana kao kreditna unija pri Trgovačkom sudu u Osijeku, pod brojem MBS: 030066094, OIB: 64712924075, sa sjedištem u Osijeku, Županijska 19/I. Osnovana je 1996. godine kao NOA ŠTEDNO-KREDITNA ZADRUGA te je Odlukom o nastavku poslovanja kao kreditne unije donesenoj na skupštini ŠKZ održanoj 29.05.2008. godine odlučeno da NOA ŠTEDNO-KREDITNA ZADRUGA nakon odobrenja Hrvatske narodne banke nastavlja s radom kao Kreditna unija NOA. Postupak usklađenja sa Zakonom o kreditnim unijama, završila je 7. siječnja 2009. godine, od kada je upisan novi status u Trgovački sud u Osijeku.

Posebnost Kreditne unije NOA kao mikrokreditne financijske institucije datira od samog njezinog osnutka, 21. listopada 1996. godine, jer je osnovana u okviru kombinirane inicijative Kongresa SAD i lokalne inicijative grupe građana da se u području istočne Hrvatske, koje je bilo okupirano i pod UN administrativnom kontrolom, pokrenu gospodarske aktivnosti radi multietničkog pomirenja.

Sredstva za pokretanje ovog projekta je odobrio Kongres SAD-a 1995. godine u okviru Sporazuma o gospodarskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći između vlade SAD i Vlade RH (NN br. 3/95 od 6. travnja 1995.g.) u iznosu od 3 mil $ kao pomoć najugroženijem dijelu pučanstava obuhvaćenih Erdutskim sporazumom o mirnoj reintegraciji hrvatskog Podunavlja, kroz promicanje solidarnosti, uzajamnosti i jednakosti u šansama u rješavanju socijalnih pitanja kroz pokretanje gospodarske aktivnosti.

USAID (U.S. Agency for International Development) je za implementatora ovog programa izabrao američku organizaciju Opportunity international, kršćansku mikrokreditnu organizacija s iskustvom u pokretanju mikrokreditnih institucija u 25 zemalja, koje se temelje na doktrini UNDP-a za mikrokreditiranje, koja treba rezultirati samozapošljavanjem i zadržavanjem postojećih radnih mjesta.

S obzirom na ovu posebnu misiju, a u konzultaciji s Narodnom bankom Hrvatske, USAID-om, američkim veleposlanstvom u Hrvatskoj te Opportunity International-om, NOA je osnovana kao štedno-kreditna zadruga od strane 10 uglednih građana različite nacionalnosti (Hrvat, Srbin, Mađar, Slovak, Židov) i različitog vjerskog opredjeljenja (rimokatolik, ortodoksni kršćanin, baptist, evangelist), po struci sveučilišni profesori, liječnici, poduzetnici, koji su u trenutku osnivanja imali dovoljno hrabrosti da misle i djeluju u kontekstu pomirenja.

Kroz pokretanje programa mikrokreditiranja koji je trebao potaknuti proces samozapošljavanja i pokretanja aktivnosti obrtnika, malih poduzeća i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, pokrenut je proces edukacije u postupku izrade poslovnih planova i vođenja malih poslovnih pothvata za što je NOA angažirala mrežu centara za poduzetništvo i konzultanata.

NOA je u prve tri godine aktivnosti postigla samoodrživost, zadovoljila tražene ciljeve donatora, dobila primljenu donaciju u trajno vlasništvo i sve vrijeme do današnjih dana nastavila uspješno poslovati. Kroz dosadašnju aktivnost, na kraju 2021. godine, realizirano je 6.069 kredita u ukupnom iznosu od 229,5 milijuna kuna. Prosječna vrijednost realiziranih kredita je 38 tisuća kuna. Ciljanim kreditiranjem je sačuvano 7.375 radnih mjesta, a posebno su vrijedna 2.115 novootvorenih radnih mjesta.

Na kraju 2021. godine NOA ima 1.533 člana i kapital koji sa zadržanom dobiti i zakonskim i statutarnim pričuvama iznosi blizu 18 milijuna kuna što predstavlja kreditni potencijal NOA-e.Informacija o dodjeli Certifikata za usklađenost s Europskim kodeksom o dobrom ponašanju pri dodjeli mikrokredita
(European Code of Good Conduct for Microcredit Provision)
Kreditnoj uniji NOA

Kreditna unija NOA (u daljnjem tekstu: NOA) kao mala, ali respektabilna i stabilna financijska institucija, od samih svojih početaka imala je jasnu misiju, viziju i ciljeve, a to je da se mikrokreditnim programom prvenstveno pomogne malim i srednjim poslovnim pothvatima u ciljnim grupama korisnika kredita u sektoru obrtništva, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i slobodnih zanimanja.


U svojih gotovo 25 godina uspješnog rada uspjela je postići samoodrživost kao mala financijska institucija, nastojeći stalno razvijati i unapređivati svoje poslovanje te ga uskladiti sa dobrim europskim praksama u mikrokreditiranju, poglavito nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Uspješno dovršeno pristupanje Europskom kodeksu dobrog ponašanja kod pružanja usluga mikrokreditiranja (u daljnjem tekstu Kodeks) odnosno dobivanje Certifikata za usklađenost s Kodeksom, izvorno-European Code of Good Conduct for Microcredit Provision, najbolji je pokazatelj tih nastojanja.


Navedeni Kodeks pruža niz standarda u odnosima klijenata i ulagača, u upravljanju poslovanjem općenito, upravljanju rizicima, izvještavanju i upravljanju informacijskim sustavima koji su zajednički u mikrokreditnom sektoru u Europskoj uniji. Ovi standardi su izgrađeni za dobrobit klijenata, ulagača, financijera, vlasnika, regulatora i partnerskih organizacija.


Potpisivanjem namjere pristupa Kodeksu, NOA se obvezala uskladiti sa zahtjevima i pravilima Kodeksa, a samo dobivanje certifikata o usklađenosti s Kodeksom odvijalo se više od 2 godine u kojem je trebalo poslovanje NOA-e uskladiti sa 154 točke odnosno klauzule Kodeksa i to u 5 područja: odnosi s klijentima, upravljanje općenito, upravljanje rizikom, standardi izvještavanja i upravljački informacijski sustavi. Sve se provodilo kroz 5 koraka odnosno faza; (1) samoprocjena u kojoj je trebalo odgovoriti na spomenutih 154 pitanja o usklađenosti poslovanja NOA-e sa Kodeksom, (2) registriracija i slanje NOA-inih podataka prema MicPro (online baza podataka pri Komisiji), (3) implementacija Kodeksa u poslovanje NOA-e na temelju rezultata samoprocjene i identificiranog raskoraka u usklađenosti, (4) podnošenje samoprocjene neovisnom procjenitelju na provjeru usklađenosti s Kodeksom i (5) vanjsko ocjenjivanje od strane neovisnog procjenitelja. Ova posljednja dva koraka obavila je ocjenjivačka agencija iz Milana MICROFINANZA RATING (u daljnjem tekstu: MFR). Važno je napomenuti da NOA za sve ove poslove nije imala nikakvih troškova.


MFR je na osnovu podataka koje je zatražio i dobilo od NOA-e te na osnovu posjete NOA-i početkom listopada 2017. godine, izvršio procjenu usklađenosti poslovanja NOA-e s Kodeksom te poslao vrlo detaljno izvješće NOA-i u kojem je dat pregled odnosno sažetak snaga i slabosti NOA-e (SWOT-analiza) te vrlo detaljan pregled primjenjivosti navedenog Kodeksa, usklađenosti s Kodeksom i završna preporuka za potpuno usklađenje sa Kodeksom. Ukupna usklađenost NOA-e s Kodeksom je ocjenjena umjerenom jer je NOA ispunjavala usklađenost sa 116 klauzula od 154, što je rezultiralo sa 75% od ukupne usklađenosti (granica usklađenosti je 80% koju je trebalo dostići).


Kod tzv. prioritetnih klauzula kojih ima 29 (koje moraju biti sve usklađene) NOA nije bila usklađena sa 3.


U završnoj preporuci NOA je pozvana da otkloni glavne nedostatke svoje neusklađenosti, a koji se odnose na mehanizam pritužbi klijenata, upravljanje rizicima, potrebu ažuriranja dugoročnog poslovnog plana i početak provođenja interne revizije poslovanja NOA-e. MFR je izrazio uvjerenje da NOA ove nedostatke može otkloniti u kratkom roku tako da pruži dokaze o njihovu otklanjaju najkasnije do svibnja 2018. godine da bi se novo izvješće, koje bi bilo pozitivno, moglo prezentirati i dati na usvajanje Upravnom odboru pri Europskoj komisiji nadležnom za odlučivanje o pristupanju Kodeksu.


Dopunjeni zahtjev NOA-e za pristupanje prvi put je razmotren na sastanku Upravnog odbora Kodeksa u srpnju 2018. godine. Na temelju informacija o operativnim i financijskim pokazateljima koji su predstavljeni Upravnom odboru Kodeksa od strane MFR-a, isti nije dodijelio certifikat NOA-i (premda je ukupni postotak usklađenosti prelazio 80%) te je zatražio dodatne podatke i pojašnjenja. Međutim, na temelju dodatnih informacija i pojašnjenja koje je NOA poslala MFR-u i koji su predstavljeni Upravnom odboru Kodeksa te nakon što su isti pažljivo ispitani, donijeta je pozitivna odluka 13. prosinca 2018. godine.


U obavijesti koju je NOA primila 4. veljače 2019. godine zajedno sa Certifikatom, Ann Branch, predsjedateljica Upravnog odbora Kodeksa je između ostalog napisala:
„Željela bih pozdraviti vaše napore u dostizanju potrebne usklađenosti vaše institucije s Kodeksom koja iznosi visokih 88% od traženih klauzula što premašuje ukupni zahtjev za usklađenost od 80%. Naposljetku, željela bih se zahvaliti NOA-i Hrvatska na njenoj predanosti u ispunjavanju europskih uvjeta dobre prakse za pružanje usluga mikrokreditiranja i održavanje visokih etičkih standarda kreditiranja unutar europskog mikrofinancijskog sektora“.


Vjerujemo da dobivanjem ovog Certifikata, na kojeg smo svi u Kreditnoj uniji NOA vrlo ponosni, možemo očekivati i određene potpore i pristup povoljnim izvorima financiranja iz sredstava europskih fondova i institucija kao i unaprjeđenje zakonodavnog okvira po kojem kreditne unije posluju u Hrvatskoj, a koji je se do sada pokazao neadekvatnim i ograničavajućim, između ostaloga i za primanje depozita od međunarodnih institucija.


U Osijeku 13. veljače 2019. godine


Uprava Kreditne unije NOA

noa

Glavni ciljevi NOA-e:

 • Pomoć siromašnima i marginaliziranima, bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku ili rasnu pripadnost, da vlastitom gospodarskom aktivnošću osiguraju izvore sredstava za egzistenciju

 • Financijska podrška malih i srednjih poslovnih pothvata

 • Otvaranje novih radnih mjesta i stabilizacija postojećih

 • Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju osoba s posebnim potrebama

Ciljne grupe korisnika:

 • Fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost proizvodnjom i prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu

 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

 • Siromašni, koji ne mogu dobiti kredit u drugim bankama jer nemaju dovoljnu garanciju te mali projekti koji ne zanimaju komercijalne banke

 • Nezaposleni
 • Početnici
 • Mladi ljudi
 • Žene
 • Osobe s posebnim potrebama

Ciljno područje:

 • Osječko – baranjska županija

NOA NE podržava:

 • Poslovne pothvate koji narušavaju sigurnost i zdravlje ljudi te čovjekov okoliš, odnosno pothvate koji su neetički i ne ekološki.

Struktura kreditnih plasmana na kraju 2021. godine

 • 40% poljoprivrednici
 • 7% obrtnici
 • 3% slobodna zanimanja
 • 50% nenamjenski krediti građana
graf

Ciljana struktura plasmana:

 • 40% poljoprivrednici
 • 30% obrtnici
 • 10% slobodna zanimanja
 • 20% nenamjenski krediti građanima
graf

Najvećim svojim uspjesima NOA smatra (s 31.12.2021. godine)

6.069 plasiranih kredita
5.397 otplaćenih kredita
229.445.077 kn - ukupan iznos plasiranih kredita od početka poslovanja
37.917 kn - prosječan iznos kredita
2.115 novih radnih mjesta
7.375 zadržanih radnih mjesta
Dostignutu samoodrživost
Certifikat za usklađenost s Europskim kodeksom o dobrom ponašanju pri dodjeli mikro-kredita, potvrđen od Europske komisije (Steering Group of the European Code of Good Conduct for microcredit provision) 13. prosinca 2018. – prvi i jedini u Hrvatskoj
Pečat Grada Osijeka - povodom 20. obljetnice, a za izuzetan doprinos razvoju gospodarstava, Grad Osijek NOA-i je dodijelio javno priznanje Pečat Grada Osijeka za 2016. godinu

Ovi pokazatelji razvoja i djelovanja potvrđuju kako NOA može biti inspirativan primjer što se sve može (u)činiti kada se entuzijazam osnivača 'prelije' u organizacijsku i poslovnu kulturu u kojoj zaposlenici i uprava zajednički djeluju i koju prepoznaju članovi NOA-e.

Kreditna unija NOA obilježila je u 2021. godini, značajnu obljetnicu; 25 godina od kada je osnovana i 25 godina uspješnog rada. Naime, 21. listopada 2021. godine, navršilo se 25 godina postojanja NOA-e u kojoj je NOA ne samo postigla samoodrživost nego je kroz uspješno poslovanje postigla zapažene rezultate u mikrokreditiranju.

Donatori:
Partneri: